Generalforsamling referat

Onsdag 16. marts 2022 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2022

med sæsonen i ord og billeder.

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 73 deltagende medlemmer.

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden blev udsendt i sæsonprogrammet 2021-2022 i juli måned 2021. 1. marts 2022 blev der udsendt ny indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen, idet bestyrelsen havde forslag til ændring af foreningens love. Indkaldelserne med dagsorden har tillige været offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Den nye dagsorden er:

Pkt. 1:           Valg af dirigent

Pkt. 2:           Formandens beretning

Pkt. 3:           Kassereren fremlægger regnskab

                      og næste års budget

Pkt. 4:           Fastsættelse af kontingent

Pkt. 5:           Forslag til ændring af foreningens love

Pkt. 6:           Valg til bestyrelsen

Pkt. 7:           Valg af revisor og revisorsuppleant

Pkt. 8:           Indkomne forslag

Pkt. 9:           Eventuelt

Vedr.: Pkt. 6:

På valg er:

Gunner Jacobsen (modtager genvalg)

Henning Hansen (modtager genvalg)

Valg af bestyrelsessuppleant(er)

På valg er:

Ejnar Haugaard (modtager genvalg)

Ad 1) Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Gunnar Storm Thomsen. Enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og glædede sig over det pæne fremmøde til generalforsamlingen.

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger til indkaldelsen samt til dagsordenen. Ingen bemærkninger. Godkendt.

Ad 2) Formandens beretning:

På den seneste udskudte generalforsamling 18. august 2021 var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Else-Marie Træholt Pedersen, Kurt Nielsen og Preben Meyer Petersen. Kurt Nielsen ønskede ikke genvalg, medens de to andre modtog genvalg. Som nyvalgt bestyrelsesmedlem indtrådte Bent Jørgensen i bestyrelsen. Ved den efterfølgende konstituering blev der ikke ændret på posterne som formand, kasserer og sekretær. Stor tak til Kurt Nielsen for en utrættelig indsat gennem mange år, og Kurt Nielsen har lovet at hjælpe med at fotografere ved foreningens arrangementer fremover.

Formanden aflagde beretning i ord og billeder over foreningens arrangementer i sæson 2021-2022. Glædede sig over, at der kun var et arrangement, foreningen havde været nødt til at udskyde på grund af corona nemlig 12. januar 2022, hvor stadsarkivar Lene Wul skulle fortælle om ”Hvor er de lokale kvinder i historien”. Lene Wul har givet tilsagn om at gennemføre foredraget i sæson 2022-2023.

Formanden takkede foreningens medlemmer for deres opbakning selv i de tider, hvor vi var underlagt restriktioner, som skulle overholdes. Medarbejderne på KUC har hjulpet foreningen i situationer, hvor vi havde tvivlsspørgsmål. Tak til bestyrelseskollegerne for et godt og solidt arbejde, hvor alle har trukket i den rigtige retning. Vore samarbejdspartnere har bestyrelsen også kun ros til – en aftale er en aftale – og det er væsentligt.

Det var beretningen fra formanden. TAK.

Der var ingen bemærkningerne til beretningen, og dirigenten konstaterende, at det havde været en dækkende beretning. Enstemmigt godkendt.

Ad 3) Kassereren fremlægger regnskab og næste års budget:

Kasserer Gunner Jacobsen gennemgik regnskab for 2021. Med baggrund i coronasituationen, hvor arrangementerne i foråret 2021 måtte aflyses og udsættes, havde bestyrelsen til generalforsamlingen 18. august 2021 fremsat et forslag om midlertidig kontingentnedsættelse for sæson 2021-2022 gående ud på, at enkeltmedlem betalte kr. 60,00 og ægtefæller/par med samme adresse betalte kr. 100,00. Dette blev enstemmigt vedtaget. Kontingentnedsættelsen gjaldt alene for sæson 2021-2022. Der har heller ikke været mange entréindtægter af samme årsag.

Foreningen slutter året med en beholdning i kasse og bank på i alt kr. 69.137,90.

Et medlem spurgte, om der er vedtaget en nedre grænse for beholdning. Kassereren oplyste, at det er der ikke. Regnskabet godkendt.

Kassereren gennemgik budget for 2022, som er bestyrelsens bedste bud.

Et medlem spurgte med hensyn til posten kontingenter, hvorledes beløbet er fremkommet.

Hertil svarede kassereren, at det er regnet ud fra det antal medlemmer, foreningen har på nuværende tidspunkt. Budget taget til efterretning.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsens forslag til kontingent for sæson 2022-2023 er kr. 125,00 pr. enkeltmedlem og ægtefæller/par med samme adresse kr. 200,00. Vedtaget uden bemærkninger.

Ad 5) Forslag til ændring af foreningens love:

Bestyrelsens forslag til ændring af LOVE for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.

Grundlag:

Jf. §6: Ændring af disse love kan ske på den ordinære generalforsamling, når ændringsforslag forud har været bekendtgjort ved udsendelse til medlemmerne, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Bestyrelsen sendte 1. marts 2022 mail til de medlemmer, der har opgivet mailadresse til foreningen. De resterende 27 medlemmer modtog brev fra foreningen med forslag til ændringerne.

Ændring af navnet ”Love”.

Bestyrelsen foreslår, at navnet ”LOVE” ændres til ”vedtægter”.

LOVE for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn ændres til Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.

Bestyrelsens begrundelse for ændring af navnet er, at ”vedtægter” er mere almindeligt benyttet.

Enstemmigt vedtaget.

Ændring af foreningens navn:

Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn. Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

Bestyrelsens forslag til nyt navn:

Lokalhistorisk Forening Kolding. Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

Bestyrelsens begrundelse for navneændring er:

Ved den seneste kommunalreform, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev Kolding til en storkommune, som opstod ved sammenlægning af følgende kommuner:

Kolding Kommune

Lunderskov Kommune

Vamdrup Kommune

Vester Nebel Sogn (Egtved Kommune)

Christiansfeld Kommune (med undtagelse af Bjerning Sogn, Fjelstrup Sogn og Hjerndrup Sogn).

Enstemmigt vedtaget.

Ændring af lovene §7.

Bestyrelsen foreslår, at der fremover vælges to bestyrelsessuppleanter, der kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsessuppleanterne vælges hvert år.

Bestyrelsens begrundelse for valg af to bestyrelsessuppleanter er, at det har været lidt svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Vi håber ved at have to suppleanter med til møderne, at der kan skabes interesse for på et senere tidspunkt at stille op til valg som bestyrelsesmedlem.

Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten fremsatte et forslag til en redaktionel ændring i §4 således, at pkt. 7 i dagsordenen: Indkomne forslag flyttes op efter pkt. 3 og bliver nyt pkt. 4.

Der var ingen bemærkninger til dette. Vedtaget.

Ny formulering vil blive indarbejdet i vedlægterne. Vedtægterne vil, når dirigenten har underskrevet dem, blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Ad6a) Valg til bestyrelsen:

Gunner Jacobsen (modtager genvalg)

Henning Hansen (modtager genvalg)

Begge blev enstemmigt valgt uden modkandidat.

Ad 6b) Valg af bestyrelsessuppleanter:

Ejnar Haugaard (modtager genvalg) – valgt uden modkandidat.

Gustav Schmidt Hansen meldte sig som kandidat til bestyrelsessuppleant – enstemmigt valgt.

Ad 7a) Valg af revisor:

Else Skouboe (modtager genvalg). Genvalgt.

(Var ikke til stede, men har afgivet erklæring på at modtage genvalg).

Ad 7b) Valg af revisorsuppleant:

Erik Petersen (modtager genvalg). Genvalgt.

Ad 8) Indkomne forslag:

Der er ingen indkommet forslag.

Ad9) Eventuelt:

Formanden takkede dirigenten Gunnar Storm Thomsen for en god og myndig gennemførelse af generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Hermed sluttede generalforsamlingen, og der blev en pause, hvor foreningen var vært ved vand/øl til de fremmødte medlemmer.

Dato:_____________________               ____________________________________________

                                                                                                                                                        Gunnar Storm Thomsen