Generalforsamling indkaldelse

Onsdag 16. marts 2022 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2022 med sæsonen i ord og billeder.

Dagsorden:

Pkt. 1:                Valg af dirigent

Pkt. 2:                Formanden aflægger beretning

Pkt. 3:                Kassereren aflægger regnskab

                            og næste års budget

Pkt. 4:                Fastsættelse af kontingent

Pkt. 5:                Forslag til ændring af foreningens love

Pkt. 6:                Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)

Pkt. 7:                Valg af revisor og revisorsuppleant

Pkt. 8:                Indkomne forslag

Pkt. 9:                Eventuelt

 

Forslag under Pkt.8 skal skriftlig være formanden i hænde senest 8. marts 2022.

 

 

Vedr. punkt 6:

På valg er:

Gunner Jacobsen (modtager genvalg)

Henning Hansen (modtager genvalg)

 

Valg af bestyrelsessuppleant(er)

På valg er:

Ejnar Haugaard (modtager genvalg)

Bestyrelsens forslag til ændring af LOVE for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn:

 

Grundlag:

Jf. §6: Ændring af disse love kan ske på den ordinære generalforsamling, når ændringsforslag forud har været bekendtgjort ved udsendelse til medlemmerne, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Ændring af navnet ”LOVE”

Bestyrelsen forslår, at navnet ”LOVE” ændres til ”Vedtægter”  

LOVE for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.

Ændres til:

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.

 

Bestyrelsens begrundelse for ændring af navnet er, at ”Vedtægter” er mere almindeligt benyttet.

Ændring af foreningens navn:

Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.

Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

Bestyrelsens forslag til nyt navn:

Lokalhistorisk Forening Kolding.

Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

Bestyrelsens begrundelse for navneændring er:

Ved den seneste kommunalreform, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev Kolding til en storkommune, som opstod ved sammenlægning af følgende kommuner:

Kolding Kommune

Lunderskov Kommune

Vamdrup Kommune

Vester Nebel Sogn (Egtved Kommune)

Christiansfeld Kommune (med undtagelse af Bjerning Sogn, Fjelstrup Sogn og Hjerndrup Sogn).

Ændring af lovene §7:

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges en suppleant, der kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten vælges hvert år.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår, at der fremover vælges to bestyrelsessuppleanter, der kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsessuppleanterne vælges hvert år.

Bestyrelsens begrundelse for valg af to bestyrelsessuppleanter er, at det har været lidt svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Vi håber ved at have to suppleanter med til møderne, at der kan skabes interesse for på et senere tidspunkt at stille op til valg som bestyrelsesmedlem.

Kolding 1. marts 2022

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.