FORENINGENS VEDTÆGTER

                                                        VEDTÆGTER FOR
                                    LOKALHISTORISK FORENING KOLDING
 
1.   Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening Kolding.
      Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

2.   Det er foreningens formål:
      At formidle oplysning om Koldings historie gennem
      foredrag, ekskursioner, studiekredse m.m. samt at støtte de institutioner,
      der arbejder for samme formål.

            At arbejde for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk
      betydningsfulde miljøer i Kolding.

            Enhver, der støtter foreningens formål, kan optages som medlem.

     3.     Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der    
       holdes hvert år inden 1. april, og hvortil medlemmer med

             gyldigt medlemsbevis har adgang og stemmeret.

     4.     Den årlige ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages   

             varsel ved udsendelse til medlemmerne og kan offentliggøres i en lokal

             avis.

             Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
       1.    Valg af dirigent
       2.    Formanden aflægger beretning
       3.    Kassereren aflægger regnskab og budget
       4.    Indkomne forslag
       5.    Fastsættelse af kontingent
       6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
       7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
       8.    Eventuelt

             Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være

             formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

             Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte,  

             og spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget spørgsmål 

             om vedtægtsændringer, se pkt. 6.
       Bestyrelsen kan udvide dagsordenen udover det angivne.

       5.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst

            8 dages varsel og med angivelse af dagsorden ved udsendelse til

            medlemmerne og kan offentliggøres i en lokal avis.                                
      På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den   

            offentliggjorte dagsorden.
      Ekstraordinær generalforsamling kan tilsvarende indkaldes, hvis mindst 

            1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af, hvilke emner der 

            ønskes behandlet.

6.   Ændring af disse vedtægter kan ske på den ordinære generalforsamling,

            når ændringsforslag forud har været bekendtgjort ved udsendelse til

            medlemmerne, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
       
7.   Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den
     ordinære generalforsamling. Desuden vælges 2 suppleanter, der kan

           deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
     Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I lige år vælges to          

           bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

           Suppleanter vælges hvert år.
     Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
     Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
     Bestyrelsen leder foreningens anliggender og repræsenterer foreningen.
     Kassereren fører kasseregnskab og kan på bestyrelsens vegne disponere

           over foreningens midler. Formanden har tegningsret for foreningen.        

     Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og

           alle andre møder, den deltager i.
     Foreningens relevante materiale afgives til opbevaring på Kolding

           Stadsarkiv, der ligeledes modtager foreningens protokoller, når disse er

           udskrevne eller ikke aktuelle for foreningens arbejde.
     Bestyrelsen udgiver et program indeholdende sæsonens arrangementer.
     Medlemmer kan, hvis de godkender det, oplyses om foreningens 

           arrangementer ved brug af mailadresser. Foreningen kan oprette

           hjemmeside på internettet.
     Foreningen kan ikke indmelde de enkelte medlemmer i andre foreninger,

           men kan samlet tilsluttes foreninger med kulturhistoriske formål.
       
8.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

      9.  Foreningens ophør kan besluttes af en til formålet indkaldt 

          generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
     
    Eventuelle midler overdrages til kulturelle formål i Kolding kommune.

    Der er hermed ændret love af 4. juni 1985 med ændring den 8. marts 1995

          og 3. marts 2010.
  

          Vedtægtsændring 16. marts 2022.

    

    Dato: 16. marts 2022 

          Dirigent: ___________________________________________________

                                Gunnar Storm Thomsen

          (Signeret 18. marts 2022)