FORENINGENS VEDTÆGTER

                                                                 VEDTÆGTER FOR

                                                LOKALHISTORISK FORENING KOLDING

 

      1. Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening Kolding.
          Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

 

      2. Det er foreningens formål:

          At formidle oplysning om Koldings historie gennem
          foredrag, ekskursioner, studiekredse m.m. samt at støtte de institutioner, der arbejder for

          samme formål.


          At arbejde for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk

          betydningsfulde miljøer i Kolding. 


          Enhver, der støtter foreningens formål, kan optages som medlem.
 

      3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der    
          holdes hvert år inden 1. april, og hvortil medlemmer med gyldigt medlemsbevis har adgang

          med stemmeret.

 

      4. Den årlige ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse

          til medlemmerne og kan offentliggøres i en lokal avis.         

          Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:


           1. Valg af dirigent

           2. Formanden aflægger beretning

           3. Kassereren aflægger regnskab og budget

           4. Indkomne forslag

           5. Fastsættelse af kontingent

           6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

           7. Valg af revisor og revisorsuppleant

           8. Eventuelt

 

           Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i   

           hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

           uanset antallet af fremmødte, og spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog

           undtaget spørgsmål om vedtægtsændringer, se pkt. 6.

           Bestyrelsen kan udvide dagsordenen udover det angivne.


       5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og

           med angivelse af dagsorden ved udsendelse til medlemmerne og kan offentliggøres i

           en lokal avis.                                    
           På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den offentliggjorte dagsorden.
           Ekstraordinær generalforsamling kan tilsvarende indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne

           forlanger det med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.


       6. Ændring af disse vedtægter kan ske på den ordinære generalforsamling, når ændringsforslag                 forud har været bekendtgjort ved udsendelse til medlemmerne, og når 2/3 af de fremmødte                     stemmer herfor.

 

       7. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den

           ordinære generalforsamling. Desuden vælges 2 suppleanter, der kan deltage i bestyrelsens

           møder uden stemmeret.


           Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år

           vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges hvert år.

           Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.


           Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.


           Bestyrelsen leder foreningens anliggender og repræsenterer foreningen.


           Kassereren fører kasseregnskab og kan på bestyrelsens vegne disponere over foreningens

           midler. Formanden har tegningsret for foreningen.        

           Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og alle andre møder,

           den deltager i.


           Foreningens relevante materiale afgives til opbevaring på Kolding Stadsarkiv, der ligeledes

           modtager foreningens protokoller, når disse er udskrevne eller ikke aktuelle for foreningens                     arbejde.


           Bestyrelsen udgiver et program indeholdende sæsonens arrangementer.

           Medlemmer kan, hvis de godkender det, oplyses om foreningens arrangementer ved brug

           af mailadresser. Foreningen kan oprette hjemmeside på internettet.


           Foreningen kan ikke indmelde de enkelte medlemmer i andre foreninger, men kan samlet

           tilsluttes foreninger med kulturhistoriske formål.
       

       8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


       9. Foreningens ophør kan besluttes af en til formålet indkaldt generalforsamling, når 2/3 af

           de fremmødte stemmer herfor.


           Eventuelle midler overdrages til kulturelle formål i Kolding kommune.

           Der er hermed ændret love af 4. juni 1985 med ændring den 8. marts 1995 og 3. marts 2010.


           Vedtægtsændring 16. marts 2022.

   
           Dato:_____________Dirigent:__________________________________________


                                                               Gunnar Storm Thomsen

 

           (Signeret 18. marts 2022)