Generalforsamling

Resumé


Onsdag 15. marts 2023 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

 

GENERALFORSAMLING 2023

 

med sæsonen i ord og billeder.

 

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 90 fremmødte deltagere.

 

Dagsorden:

Pkt. 1:            Valg af dirigent

Pkt. 2:            Formanden aflægger beretning

Pkt. 3:            Kassereren aflægger regnskab

Pkt. 4:            Indkomne forslag

Pkt. 5:            Fastsættelse af kontingent

Pkt. 6:            Næste års budget

Pkt. 7:            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Pkt. 8:            Valg af revisor og revisorsuppleant

Pkt. 9:            Eventuelt

 

Pkt. 1)           Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Gunnar Storm Thomsen. Enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i god tid, idet dagsordenen var med i det trykte sæsonprogram, der blev udsendt i begyndelsen af august 2022. Endvidere havde foreningen 4. marts d.å. sendt mail med dagsorden til de medlemmer, foreningen har mailadresse på. Der er en lille forskel i dagsordenens punkter i forhold til foreningens vedtægter og det trykte program, idet næste års budget er flyttet til et selvstændigt pkt. 6. Begrundelsen for dette er, at bestyrelsen har fremsendt et forslag til generalforsamlingen, som kan få indflydelse på budget 2023 afhængig af, om forslaget bliver vedtaget eller nedstemt.

 

Ingen bemærkninger til dette.

 

Pkt. 2) Formanden aflægger beretning:

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at foreningens navn blev ændret til LOKALHISTORISK FORENING KOLDING med hjemsted i Kolding Kommune. Endvidere blev det vedtaget, at der skulle vælges to suppleanter i stedet for en. Begrundelsen for dette var, at det er svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er valgt for et år og kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

 

Formanden gennemgik sæsonens arrangementer fortalt med ord og billeder.

 

Bestyrelsen har vedtaget, at bestyrelse og suppleanter med ægtefælle/samboende har haft kontingentfri år.

Dette var formandens sidste beretning. Takkede for et godt samarbejde og opbakning i bestyrelsen.

 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål/bemærkninger til beretningen. Det var der ikke.

Dirigenten konstaterede, at det var en dækkende beretning. Godkendt.

 

Ad 3) Kassereren aflægger regnskab:

Kassereren havde trykt regnskab for året 2022 i papirudgave, så alle, der ønskede det, kunne få en udgave i papir.

Kassereren gennemgik regnskabet med indtægter og udgifter sammenholdt med budget for 2022. Alt i alt et lille overskud på kr. 1.739,89. Årets aktiver pr. 31.12.2022 i alt kr. 70.877,79.

 

Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4) Indkomne forslag:

Pkt. 4a) Forslag fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening Kolding:

 

Lokalhistorisk Forening Kolding

v/ formand Preben Meyer Petersen

                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                        Kolding, 1. marts 2023

                                                                                                                                                                                                          

 

Forslag fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening Kolding til foreningens generalforsamling 15. marts 2023.

 

Det viser sig at være svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer til arbejdet i bestyrelsen. Selvom vi er mange medlemmer, står de ikke ligefrem i kø.

 

Vi i bestyrelsen tror på, at det at være medlem af en bestyrelse, skal være et

privilegium, og hvor man som minimum ikke har nogen form for udgifter i forbindelse med arbejdet.

 

Med hensyn til det sidste foreslår bestyrelsen en godtgørelse til dækning af de udgifter, man løbende har, svarende til honoraret, som foredragsholderne får for deres indsats ved møderne. Dette beløb er oftest kr. 1.000,-.

 

Beløbet skal dække de lidt udefinerbare ting som kørsel, brug af telefon, computer, internet og kontorhold og den slags. Kort sagt hvor man stiller sine personlige ting til rådighed for foreningen.

 

Såfremt forslaget godkendes træder udbetalingen i kraft, når generalforsamlingen 2023 er afviklet, og ny bestyrelse er valgt og gælder for dem, der deltager i bestyrelsesarbejdet herunder suppleanter til bestyrelsen, såfremt de ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Økonomien i foreningen kan i regnskabet for 2023 bære udgiften uden kontingentforhøjelse.

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening Kolding

 

Der var positiv stemning fra medlemmerne, der synes bestyrelsens forslag var rimeligt.

 

Bestyrelsens forslag godkendt.

 

Pkt. 5)           Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for sæson 2023-2024, selv om driften vil vise et underskud, da vi ønsker at nedbringe foreningens formue.

 

Kontingent for 2023-2024:

Kr. 125,- årligt for enkeltmedlemmer

Kr. 200,- årligt for ægtepar/par med samme adresse.

 

Godkendt.

 

Pkt. 6)           Fremlæggelse af næste års budget:

Kassereren gennemgik tallene for næste års budget, hvor bestyrelsens forslag om godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er indarbejdet, såfremt de ønsker at deltage i bestyrelsesmøderne.

 

Dirigenten nævnte, at det er bestyrelsens bedste bud på budget 2023.

Budget taget til efterretning.

 

Pkt. 7)           Valgt af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Pkt. 7a) Valg til bestyrelsen:

 

På valg er:

Preben Meyer Petersen                           modtager ikke genvalg

Else-Marie Træholt Pedersen                                        modtager ikke genvalg

Bent Jørgensen                                                              modtager genvalg.

 

Valg af 3 medlemmer for 2 år:

Medlemmer der på forhånd har ønsket at stille op:

Bent Jørgensen                                                              nuværende bestyrelsesmedlem

Gustav Schmidt Hansen                           nuværende suppleant

Ejnar Haugaard                                                              nuværende suppleant

 

Der kom ingen forslag om yderligere kandidater.

 

Valgt for to år.

 

Pkt. 7b) Valg af 2 suppleanter for 1 år:

Bestyrelsen har ikke på forhånd navne på emner til 2 suppleanter, men ser gerne, at der kommer kvinder ind på suppleantposterne.

 

Medlem Helge Bach Christensen meldte sig som kandidat.

Medlem Birthe Hougaard Andersen blev foreslået som kandidat.

Medlem Bodil Sørensen blev foreslået som kandidat.

 

Med 3 kandidatemner der godt vil vælges, så skal der afstemning til. Kassereren peger på tre ikke-bestyrelsesmedlemmer til at optælle stemmer.

Resultatet viser:

Helge Bach Christensen                           38 stemmer

Birthe Hougaard Andersen                      75 stemmer

Bodil Sørensen                                                               59 stemmer

 

Birthe Hougaard Andersen og Bodil Sørensen valgt som suppleanter for et år.

 

Pkt. 8)           Valg af revisor og revisorsuppleant:

Pkt. 8a) Valg af revisor:

Else Skouboe genvalgt for et år               har givet fuldmagt til genopstilling

Pkt. 8b)

Erik Petersen genvalgt for et år               har givet fuldmagt til genopstilling

 

Pkt. 9) Eventuelt:

Bestyrelsesmedlem Bent Jørgensen nævnte sæsonprogrammet 2022-2023 i nyt format og synes, det ser rigtig godt ud, men det har været lidt dyrt i porto at sende ud. Der skal arbejdes lidt med papirkvaliteten, så det kan sendes ud til en mindre portotakst. Bent nævnte også, at selv om, Lokalhistorisk Forening Kolding, er en gammel forening, så må der godt nytænkes. Nævnte at der arbejdes lidt med en elektronisk udgave af sæsonprogrammet lidt ligesom ”tilbudsaviser” på nettet. Måske en App til medlemskort.

Nærmere herom på et senere tidspunkt.

 

Preben Meyer Petersen takkede Gunner Storm Thomsen for hans indsats som dirigent og overrakte et gavekort.

 

Preben takkede sekretæren for hendes indsat som sekretær gennem 6 år og overrakte et gavekort.

Bent Jørgensen takkede Preben for hans indsats som formand gennem 6 år og overrakte et

gavekort.

 

Hermed slut på generalforsamlingen. I pausen inden foredraget om TRESU var foreningen vært ved vand/øl til de fremmødte.

 

 

Kolding: 19. marts 2023

                                                                                

_____________________________________                                                                                                                         

Gunnar Storm Thomsen, dirigent

Preben Meyer Petersen og Else-Marie Træholt Pedersen