Mødereferater 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato:        Onsdag 8. december 2021 kl. 16.00

Sted:        Preben Meyer Petersen

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

BS-medlem Henning Hansen (HH)

BS-medlem Bent Jørgensen (BJ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 2. september 2021

2. Siden sidst

3. Regnskab, økonomi- og medlemsstatus

4. Status på nuværende sæson og resten af sæsonens program

5. Skabelon for arrangementer for sæson 2022-2023

6. Layout for fremtidige programmer

7. Tilretning af ”diverse registre”

8. Eventuelt

Ad 1) Referat fra mødet 2. september 2021:

Godkendt.

Ad 2) Siden sidst:

Kolding Miniby fejrede 22. oktober 2021 25-års jubilæum. Foreningen var ikke repræsenteret.

9. november 2021 åbnede udstillingen ”Fra sogneråd til byråd” i Historisk Værksted på Kolding Bibliotek.

12. november 2021 udgav Kolding Stadsarkiv Koldingbogen 2021 ved et arrangement på Kolding Bibliotek. BJ og EMTP deltog. En rigtig god præsentation og et fint arrangement.

Der var nogle lokalarkiver fra oplandet, der bidrog med boder ved arrangementet.

Kolding Kommune indkaldte 17. november 2021 til et møde onsdag 15. december 2021 kl. 17.00 på KUC angående udpegning af medlemmer til Fritidsrådet i Kolding.

Foreningen deltager ikke.

City Kolding og Kolding Egnsteater inviterede til stormøde 23. november 2021 på Kolding Egnsteater. Det drejede sig om et netværksmøde for alle Kolding Kommunes eventaktører, hvor man kunne blive klogere på hvem, der var hvem, og hvordan der kunne sparres mellem de forskellige parter.

Foreningen var ikke repræsenteret.

Kolding Kommune, Kultur og Event, sendte 22. november 2021 en mail til kulturaktører m.fl., hvor man som en del af programmet til Nytårskur 2022 gerne vil præsentere det væld af kulturelle tilbud, som Kolding har at byde på.

Umiddelbar har foreningen ingen input.

Ad 3) Regnskab, økonomi- og medlemsstatus:

Regnskab pr. 7. december 2021 viser et underskud på kr. 12.086.10 (hvilket er OK i forhold til budgettet), således at aktiver og passiver balancerer med i alt kr. 78.089,90.

Medlemsantallet pr. 7. december 2021 er 352. Enkelte medlemmer mangler at betale kontingent.

Efter generalforsamlingen 2022 skal foreningen indsende godkendt regnskab underskrevet af revisor samt bestyrelsen til KUC i forbindelse med leje af lokaler på KUC.

Ad 4) Status på nuværende sæson og resten af sæsonens program:

Arrangementerne i indeværende sæson er indtil nu forløbet tilfredsstillende. HH tager kontakt til Parkhallen vedrørende arrangementet 15. december 2021 med hensyn til antal deltagere m.v. HH og PMP tjekker coronapas/eller test.

PMP tager kontakt til foredragsholderne på de sidste 4 arrangementer i sæson 2021-2022.

Ad 5) Skabeløn for arrangementer for sæson 2022-2023:

Der har i en periode været tekniske problemer i forhold til at booke lokaler hos KUC til 2023. Dette er nu løst, og Auditoriet er booket til sæson 2022-2023.

Bestyrelsen drøftede emner til foredrag/arrangementer til den kommende sæson. BJ, HH, EH og PMP tager hver kontakt til en evt. foredragsholder, og der følges op og drøftes videre på næste BS-møde.

Ad 6) Layout for fremtidige programmer:

BJ havde lavet et oplæg til fremtidig layout for sæsonprogrammet. Bestyrelsen var enige om, at arbejde videre med dette.

Ad 7) Tilretning af ”diverse registre”:

På grund af tidnød udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde 19. januar 2022.

Ad 8) Eventuelt:

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 19. januar 2022 kl. 16.00 hos Bent Jørgensen.

Referent EMTP.

---------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato:        Torsdag 2. september 2021 kl. 16.00

Sted:        Gunner Jacobsen

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

BS-medlem Henning Hansen (har meldt afbud)

BS-medlem Bent Jørgensen (BJ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EJ)

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 28. juli 2021

2. Siden sidst

3. Regnskab 2021, økonomi- og medlemsstatus

4. Generalforsamling 18. august 2021 og konstituering

5. Tilretning af ”diverse registre”

6. Program 2021-2022

7. Eventuelt

PMP bød velkommen til Bent Jørgensen, som nyt med af bestyrelsen. BJ takkede og vil gerne være med til at gøre en indsats for noget, han selv bruger.

Konstituering af ny bestyrelse – se dagsordenens punkt 4.

Ad 1) Referat fra mødet 28. juli 2021:

EMTP har forsøgt telefonisk kontakt til Kolding Kommune, Kultur og Event – Administration for at undersøge, om det kun er kulturaktører, der kan modtage KulturKoldings nyhedsbrev, eller om der er en hjemmeside, man kan lave link til. EMTP prøver igen, idet pågældende medarbejder ikke var at træffe på grund af travlhed med Kolding Kulturnat.

Referatet godkendt.

Ad 2) Siden sidst:

Foreningen har haft en henvendelse om køb af frimærker, hvor der kunne gives procenter på købet. Foreningen har p.t. en leverandør af frimærker, der fungerer tilfredsstillende ifølge GJ. Derfor ingen interesse i at skifte leverandør.

En borger har henvendt sig, om foreningen havde interesse i 4 bøger, som moderens onkel havde skrevet. Henvist til Kolding Stadsarkiv.

Formanden sender fremover KulturKolding nyhedsbrev til bestyrelsen til orientering, og hvis bestyrelsen finder, der er emner, der er relevante for foreningen at arbejde videre med, vil det fremgå af referat fra bestyrelsesmøde.

BJ og GJ har været på Koldingbibliotekerne til Rockmusiksalon, hvor de havde medtaget nogle af foreningens sæsonprogrammer. Der var deltagere, der spurgte ind til – hvem er foreningen? Det skal vi huske ved udarbejdelsen af næste års sæsonprogram.

PMP har endnu ikke modtaget regning fra trykkeriet på sæsonprogram 2021-2022.

BJ har erfaring med opsætning programmer og vil gerne bistå med dette.

Ad 3) Regnskab 2021, økonomi- og medlemsstatus:

GJ oplyste, at 290 medlemmer har betalt kontingent pr. 2. september 2021. Da sidste betalingsdato var 31. august 2021, kan der godt være flere, der har betalt, men ikke kan ses på foreningens bankkonto endnu.

Aktiver og passiver balancerer pr. 2. september 2021 med kr. 95.219,10.

Bestyrelsen vedtog en generel justering af, at sætte foredragssatsen op gældende fra sæson 2021-2022.

Ad 4) Generalforsamling 18. august 2021 og konstituering:

Generalforsamlingen 18. august 2021 blev afvilket på en god måde (referat findes på foreningens hjemmeside).

Konstituering: Preben Meyer Petersen fortsætter som formand. Gunner Jacobsen som kasserer. Else-Marie Træholt som sekretær. Henning Hansen og Bent Jørgensen som bestyrelsesmedlemmer og Ejnar Haugaard som bestyrelsessuppleant. Kolding Ugeavis har også omtalt generalforsamlingen i avisen.

Tidligere bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN) vil stadig gerne fotografere ved foreningens arrangementer.

GJ og HH skal mødes med KN vedrørende opsætning af foreningens hjemmeside.

Det blev drøftet, om foreningen skal investere i en ekstern harddisk. Tages stilling til senere.

BJ kom med et forslag, om foreningen skal på Facebook, Tages stilling til senere.

Ad 5) Tilretning af ”diverse registre”:

Gennemgang af HUSKELISTE – til brug ved ændringer til bestyrelsen. EMTP retter listen til med de ændringer, bestyrelsen blev enige om.

Ad 6) Program 2021-2022:

Der er stadig ledige pladser til sæsonens første arrangement 11. september 2021 i Parkhallen, hvor Helle Juhl holder foredrag om Iværksætterne – da Kolding blev moderne.

Ad 7) Eventuelt:

EMTP booker Auditoriet på KUC til foredrag sæson 2022-2023.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til 8. december 2021 kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

Referent EMTP.

---------------------------------------------------------------

Efter generalforsamlingen 18. august 2021:

De Gamles Hjem (Låsbyhøj) fra starten omkring år 1900 og til dets lukning i 2017 v/ Helga Møller-Nielsen.

Ubemidlede gamle mennesker var før loven om alderdomsunderstøttelse af 1891 henvist til at søge fattighjælp, og modtagelsen af denne betød bl.a., at man mistede sin valgret og risikerede at blive anbragt på fattiggård. Med loven om alderdomsunderstøttelse blev forsørgelsen af de gamle, det vil sige de, der var fyldt 60 år, udskilt fra fattigvæsenet, og de, der modtog denne for understøttelse, mistede ikke deres valgret. Det var dog kun værdigt trængende, der kunne komme i betragtning. Man måtte ikke selv være årsag til den nød, og man måtte ikke inden for de sidste 10 år have modtaget fattighjælp, og man skulle i samme periode have haft ophold i Danmark.

Ved lovens ikrafttræden oprettedes i Kolding byråd et stående udvalg til at behandle ansøgninger om alderdomsunderstøttelse. Udvalgets formand var frem til 1909 borgmester Schjørring. Han havde hjælp til arbejdet af overbetjent Nielsen, der havde titel af undersøger.

Ønsket om at få et alderdomshjem i Kolding blev fremført af socialdemokraten Knud Hansen. Dette støttede højremanden læge Hempel, og de fik bemyndigelse af byrådet til at tage på studierejse for at se på allerede byggede alderdomshjem sammen med Kolding-arkitekten A. Hagerup. I august 1909 besluttede det nyvalgte byråd enstemmigt, at De Gamles Hjem skulle ligge for enden af Låsbygade og skulle have plads til 80 gamle beboere. Et nyvalgt byrådsmedlem Anton Lorenzen havde foretaget en beregning, der viste, at 80 personer i regnskabsåret 1908-1909 havde kostet kr. 28.351 i aldersdomsunderstøttelse, mens årsudgiften på et alderdomshjem for de samme 80 personer ville være kr. 28.250.

Arkitekt Hagerup lavede tegningerne til De Gamles Hjem, der blev bygget til 80 beboere. Allerede i 1910 var bygningen rejst, og som leder af hjemmet blev ansat Anton Lorenzen, formand for aldersomsunderstøttelsesudvalget, med titel af økonom og samtidig udtrådte han af byrådet. Fru Lorenzen varetog arbejdet i køkkenet. Det var gratis for beboerne at bo på De Gamles Hjem, og de blev forsynet med alt, hvad der var nødvendigt. Derudover fik hver beboer 0,35 øre ugentlig til småfornødenheder. Der var en udbredt forståelse for, at beboerne skulle have så mange ejendele med, så det virkelig kunne blive et hjem for dem. Beboerne skulle så vidt mulig selv holde styr på deres værelser, så de fremstod rene og ryddelige.

På grund af pladsmangel vedtog byrådet i 1937 at indrette den tidligere Nordbanegård, der var købt af kommunen, til bolig for bestyreren samt ansatte.

For ægteparret Lorenzen blev det en livsopgave og i de mange år, de arbejdede der, havde de kun én ferie. Da Lorenzen gik på pension i 1938 som 70-årig, havde han fulgt 517 gamle til graven.

Niels P. Brødsgaard blev i 1938 ansat som bestyrer efter Anton Lorenzen. Efter 2. verdenskrig stod en udvidelse på socialudvalgets ønskeseddel, og arkitekt Ernst Petersen, Kolding, udarbejdede en moderniserings- og udvidelsesplan. Det betød, der blev opført en vestfløj, som forbandt de eksisterende fløje.

Niels P. Brødsgaard nåede at være bestyrer for De Gamles Hjem i 24 år. Ved en mærkeligt sammentræf blev han og Anton Lorenzen bisat samme dag.

Diakon Jacob Larsen blev ansat som bestyrer efter Niels P. Brødsgaard. Jacob Larsen gik hver morgen rundt til beboerne for at høre, om der var nogen, der trængte til hjælp. Med sig på rundturen havde han sin puddelhund. Var der en beboer, der havde behov for at blive transporteret til behandling i Augustenborg eller Middelfart, så foregik til i Jacob Larsens Mercedes gerne med hans 3 børn på bagsædet. Det var nok ikke gået i dag. De Gamles Hjem ændrede navn i 1971 til Låsbyhøj.

I 1987 pensioneres Jacob Larsen og ny leder bliver Søren Kollerup. I slutningen af 1980-erne lancerer Kolding Kommune projektet ”længst muligt i eget hjem”.

I 1995 modtager Låsbyhøj en arv fra borgmester Hans Junghans (1759-1783) tipoldebarn på kr. 143.000, der bruges til indretning og udsmykning af Junghans stuen m.v.

Søren Kollerup går pension i 2001 og her efter ansættes Kirsten Johannsen fra 2001-2012 og Lisbet Enevoldsen fra 2012-2017.

I 2007 skiftede Låsbyhøj navn til Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter for alle borgere over 18 år. På centret tilbyder kommunen midlertidigt ophold til voksne, der har behov for genoptræning eller rehabilitering for at kunne vende tilbage til eget hjem.

Til stor overraskelse for medarbejderne kunne man i JyskeVestkyst læse, at Låsbyhøj var sat til salg, men det blev heldigvis ikke til noget, og bygningen eksisterer endnu.

15. oktober 2010 fejres det, at det var 100 års siden, De Gamles Hjem blev taget i brug, og der var festligheder af forskellig slags en hel uge.

Fra 1910 og frem var Låsbyhøj Koldings store plejehjem, men 31. december 2017 blev Låsbyhøj lukket, og aktiviteterne blev flyttet til Koldings nye sundhedshus

 

Et spændende foredrag som Helga Møller-Nielsen leverede på fornemste vis.

-----------------------------------------------------

Onsdag 18. august 2021 kl. 19.00 – GENERALFORSAMLING med sæsonen i ord og billeder.

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 46 fremmødte deltagere. Foreningen har på grund af corona restriktioner måtte aflyse tre arrangementer samt udsætte generalforsamlingen 17. marts 2021 og foredraget om De Gamles Hjem (Låsbyhøj) fra starten omkring år 1900 og til dets lukning i 2017 v/ Helga Møller-Nielsen.

Dagsorden:

1.              Valg af dirigent

2.              Formanden aflægger beretning

3.              Kassereren aflægger regnskab

4.              Fastsættelse af kontingent

5a.            Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

                 Kurt Nielsen (modtager ikke genvalg)

                 Preben Meyer Petersen (modtager genvalg)

                 Else-Marie Træholt Pedersen (modtager genvalg)

5b.            Valg af bestyrelsessuppleant:

                 Ejnar Haugaard (modtager genvalg)

6.              Valg af revisor og revisorsuppleant:

a)              Revisor: Else Skouboe (modtager genvalg)              

b)              Revisorsuppleant: Erik Petersen (modtager genvalg)

7.              Indkomne forslag

8.              Eventuelt

Ad 1)        Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Gunnar Storm Thomsen. Enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, både på foreningens hjemmeside og i følgebrev, der fulgte med udsendelsen af næste sæsons program. Foreningen havde endvidere indrykket annonce i Kolding Ugeavis 29. juli 2021.

Spurgte om nogle af de fremmødte havde bemærkninger i forhold til indkaldelsen. Dette var ikke tilfældet.

Ad 2)        Formanden aflægger beretning:

På foreningens generalforsamling 26. august 2020 ønskede kasserer Inger Henriksen og bestyrelsesmedlem Søren Ørskov ikke at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslog Henning Hansen, der blev valgt uden modkandidat. Desværre ønskede ingen af foreningens medlemmer at stille op til kassererposten. Efterfølgende har et af foreningens medlemmer Gunner Jacobsen vist interesse for kassererposten og er indtrådt i bestyrelsen, og det er vi rigtig glade for.

Efter generalforsamlingen holdt Kurt Nielsen foredrag om 15 fodture i Kolding & Omegn.

Sæson 2020-2021 begyndte med to identiske arrangementer med kaffe i OK-klubben samt efterfølgende foredrag om ”Assistensen” Kolding Gamle Kirkegård v/ arkitekt Sten Krarup.

På grund af forsamlingsforbud i forbindelse med corona var der plads til 40 deltagere ved hvert arrangement, og der var en mindre venteliste til begge datoer, der desværre ikke kom med.

Næste arrangement var Myten om Karl Møller Nagbøl v/ maskintekniker Helge Kjerside. Her var der fuldt hus, idet max. deltagerantal i auditoriet på KUC var 83, og flere gik desværre forgæves. Et spændende og underholdende foredrag, og der var mange spørgsmål fra salen. Der er i dag indrettet et Karl Møller Nagbøl Museum, som nok er et besøg vær. Helge Kjerside har skrevet en bog om Karl Møllers Maskinfabrik i Nagbøl. Bogen kan bl.a. købes hos bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen.

Foredragsholder Jens Hansen tog ved næste arrangement deltagerne med på en tur langs grænsen på postkort. Turen begyndte ved Hejlsminde og sluttede ved Holt.

Hvad er et postkort? Det er et åbent brevkort af karton, der sendes med posten, og som bærer et billede. Ja, man kan vel sige, at det er ”fortidens” SMS eller MMS. Jens Hansen har en stor interesse i postkort og har samlet og katalogiseret adskillige tusinde postkort fra Kolding-egnen.

Foreningens julearrangement foregik i Parkhallen med Musikalsk underholdning og historier v/ Peter og Per Bødker. 93 medlemmer havde tilmeldt sig.

Peter Bødker måtte desværre melde afbud, idet han var coronaramt. Bestyrelsen forsøgte at finde en anden musiker, der kunne træde til, men desværre forgæves. Per Bødker valgte at stå for arrangementet selv. Det blev en sjov aften med historier og sange.

Aftenen sluttede af med æbleskiver og gløgg samt kaffe/te.

Som tidligere nævnt blev arrangementerne samt generalforsamlingen i foråret 2021 aflyst eller udsat på grund af corona restriktioner.

Der skal lyde en tak for den store opbakning, vi har i foreningen fra medlemmerne. Formanden

takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Tak til vore samarbejdspartnere for den velvillighed, vi møder. Vi kan kun være tilfredse.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til beretningen. Det var der ikke. Beretningen godkendt.

Ad 3)        Kassereren aflægger regnskab:

Kassereren gennemgik regnskabet for 2020. Kunne i den forbindelse oplyse, at foreningen har indkøbt en PC til foreningen.

Et medlem forespurgte, om det var muligt at få regnskabet i papirudgave, idet det var meget svært at læse det på skærmen på grund af skriften var meget småt.

De andre år, har kassereren haft regnskab med i papirudgave til uddeling blandt medlemmerne, men interessen har ikke været så stor. Kassereren lovede pågældende medlem en papirudgave.

Dirigenten kom også med et ”suk”, idet han savnede, at dagsorden og regnskab ikke var blevet udsendt sammen med sæsonprogram 2021-2022. Et medlem foreslog, at dagsorden og regnskab blev udsendt via mail inden generalforsamlingen. Dog er der medlemmer, der ingen mailadresse har. Så en kombination af mail + lidt i papirudgave. Kassereren sender regnskab for 2020 til de medlemmer, som foreningen har mailadresse på.

Udover ovenstående ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet godkendt.

Kassereren gennemgik budget for 2021, som er bestyrelsens bedste bud. Ingen bemærkninger. Budgettet godkendt.

Ad 4)        Fastsættelse af kontingent:

Med baggrund i corona situationen, hvor arrangementerne i foråret 2021 måtte aflyses og udsættes, har bestyrelsen fremsat et forslag om midlertidig kontingentnedsættelse for sæson 2021-2022 gående ud på, at enkeltmedlem betaler kr. 60,00 og ægtefæller/samboende med samme adresse betaler kr. 100,00. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod forslaget. Enstemmigt vedtaget.

Kontingentnedsættelsen gælder alene for sæson 2021-2022.

Ad 5a)      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

                  Kurt Nielsen (modtager ikke genvalg)

                 Preben Meyer Petersen /modtager genvalg)

                 Else-Marie Træholt Pedersen (modtager genvalg).

                 Kurt Nielsen ønsker at træde ud af bestyrelsen efter godt 10 år som bestyrelsesmedlem.

Preben Meyer Petersen og Else-Marie Træholt Pedersen blev enstemmigt valgt udemodkandidat.

                 Bestyrelsen har forholdt sig til, at der skal vælges en nyt medlem til bestyrelsen og kan   foreslå foreningens medlem Bent Jørgensen. Bent Jørgensen blev enstemmigt valgt uden modkandidat. Tillykke med valget.

Ad 5b)      Valg af bestyrelsessuppleant:

                  Ejnar Haugaard genvalgt.

                 (Var ikke til stede, men har afgivet erklæring på at modtage genvalg).

Ad 6a)      Valg af revisor:

                Else Skouboe genvalgt.

                 (Var ikke til stede, men har afgivet erklæring på at modtage genvalg).

Ad 6b)        Valg af revisorsuppleant:

                  Erik Petersen genvalgt.

                 (Var ikke til stede, men har afgivet erklæring på at modtage genvalg).

  Ad 7)        Indkomne forslag:

                  Der er ikke indkommet forslag.

Ad 8)        Eventuelt:

Tak for god ro og orden. Formanden overrakte dirigenten en lille erkendtlighed for at føre forsamlingen sikkert gennem generalforsamlingen.

En stor tak til Kurt Nielsen for sit store arbejde i bestyrelsen – har en stor viden inden for det lokalhistoriske i Kolding og har mange gode kontakter. Kurt Nielsen har lovet, at han eller Bente vil fortsætte som fotograf ved foreningens arrangementer. Tak for det.

 

Hermed sluttede generalforsamlingen og der blev en pause, hvor foreningen var vært ved vand/øl til de fremmødte.

Referent EMTP.

-------------------------------------------------------------------      

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato:             Onsdag 28. juli 2021 kl. 11.00

 

Sted:              Else-Marie Træholt Pedersen

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

 

BS-medlem Kurt Nielsen (har meldt afbud)

 

BS-medlem Henning Hansen (HH)

 

Suppleant Ejnar Haugaard (EJ)

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra mødet 5. maj 2021

 

2. Siden sidst

 

3. Regnskab 2021, økonomi- og medlemsstatus

 

4. Afvikling af generalforsamling 18. august 2021

 

5. Program 2021-2022 og pakning af programmer til udsendelse

 

6. Eventuelt

 

 

Ad 1) Referat fra mødet 5. maj 2021:      

 

 

 

 

 

Godkendt.    

 

 

 

Ad 2) Siden sidst:      

 

Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn og Museum Kolding, Staldgården 1, Kolding har indgået aftale om, at der ydes 50% på entréprisen for det enkelte medlem mod forevisning af gyldigt medlemskort til foreningen.

 

PMP har også undersøgt muligheden for rabatordning med Koldinghus, men desværre uden resultat.

 

 

KulturKolding har 1. juni 2021 udsendt nyhedsbrev for juni 2021, hvor man kan læse om:

 

                      Ny dato for Kolding Kulturnat samt frist for tilmelding

 

                      Pulje til foreningsevents – kort frist

 

                      Pulje til støtte af aktiviteter i småbyer

 

Bestyrelsen drøfter relevansen af, at nyhedsbrevet er citeret i referatet fra hvert BS-møde. Enighed om at BS-medlemmerne får rundsendt nyhedsbrevet. EMP vil undersøge muligheden for at lave et link til KulturKolding.

Foreningen har modtaget mail fra to borgere, der ønsker hjælp til at finde bl.a. en bestemt avisartikel. PMP har henvist begge til Kolding Stadsarkiv.

 

 

På bestyrelsesmødet 8. december 2021 drøftes sæsonprogram 2022-2023.

 

 

HH er kontaktperson til det første arrangement i sæson 2021-2022, hvor foredragsholder Helle Juhl 11. september 2021 vil fortælle om Iværksætterne – da Kolding blev moderne. Imidlertid er HH ferie blevet flyttet, og han kan desværre ikke være til stede denne dag. GJ tager over.

 

 

Ad 3) Regnskab 2021, økonomi- og medlemsstatus:

 

Regnskab pr. 25. juli 2021 balancerer aktiver og passiver med kr. 84.137,91. Medlemstal pr. 27. juli 2021 er 347.

 

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen 18. august 2021 foreslå, at kontingent for sæson 2021-2022 nedsættes til kr. 60,00 for enkeltmedlem og kr. 100,00 for ægtepar/par med samme adresse. Dette er en engangsændring og gælder for såvel nuværende son nye medlemmer sæson 2021-2022. PMP har udarbejdet skriftligt forslag om dette.

 

 

Ad 4) Afvilking af generalforsamling 18. august 2021:

 

PMP har bestilt annonce hos Kolding Ugeavis om generalforsamlingen. Annoncen bliver indrykket torsdag 29. juli 2021.

 

PMP tager kontakt til KUC om, hvor mange personer der må være i auditoriet samt bestilling af vand og øl.

 

KN hjælper med at sætte formandens beretning op i ord og billeder.

 

EMTP tager kontakt til foredragsholder Helga Møller-Nielsen, der efter generalforsamlingen fortæller om Låsbyhøj.

 

3 bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant samt revisor og revisorsuppleant er på valg. Såfremt der er medlemmer, der ønsker valg til bestyrelse, men ikke kan være personlig til stede, skal der indhentes skriftlig fuldmagt.

 

 

Ad 6) Eventuelt:

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag 2. september 2021 hos Gunner Jacobsen. Henning Hansen har meldt afbud på grund af ferie.

 

 

Ad 5) Program 2021-2022 og pakning af programmer til udsendelse:

 

Desværre er programmerne ikke færdigtrykt og kan først afhentes mandag 2. august 2021. Pakning af følgebrev og indbetalingskort i kuverter blev hurtig gjort. Afventer programmerne og så kan kuverterne lukkes.

 

 

Referent EMTP.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------     

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato:             Onsdag 5. maj 2021 kl. 16.00

 

Sted:             Henning Hansen

 

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

 

BS-medlem Kurt Nielsen (har meldt afbud)

 

BS-medlem Henning Hansen (HH)

 

Suppleant Ejnar Haugaard (EJ)

 

Dagsorden:

 

 

1. Referat fra mødet 21. april 2021

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi- og medlemsstatus

 

4. Afvikling af generalforsamling 2020-2021

 

5. Fastlæggelse af program og kontingent 2021-2022

 

6. Eventuelt

 

 

Ad 1) Referat fra mødet 21. april 2021:

 

 

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

 

KN har rettet foreningens hjemmeside til. Bl.a. kan man nu se, hvornår siden sidst er opdateret.

 

KulturKolding har 29. april 2021 sendt nyhedsbrev ud for april 2021, hvor man kan læse om:

 

                      Kolding Kulturnat

 

                      Sangerfest på Skamlingsbanken

 

                      Åbne Atelierdage

 

                      Trekantområdets Festuge

 

                      Genåbning af kulturliv, indkøbscentre, barer og restauranter

 

                      Sommerens kulturaktiviteter

 

                      Puljer og ansøgningsfrister.

 

AL Malerier har bedt foreningen om hjælp til analyse af billede med motiv fra Slotssøen – PMP har henvist til Kolding Stadsarkiv.

 

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

 

 

Uændret i forhold til bestyrelsesmødet 21. april 2021. Aktiver og passiver balancerer med kr. 96.176,00. Medlemstallet er på 359. GJ har udarbejdet budget for 2021 med halvt kontingent for sæson 2021-2022. Kr. 60,00 for enkeltmedlem samt kr. 100,00 for ægtepar/par med samme adresse.

 

Begrundelsen for nedsættelsen er aflysning af 3 arrangementer samt generalforsamlingen i foråret 2021 på grund af corona forsamlingsforbud. Nedsættelsen er en engangsændring og gælder både for nuværende og nye medlemmer.

 

Ad 4) Afvikling af generalforsamling 2020-2021:

 

 

Generalforsamlingen afvikles 18. august 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

 

Auditoriet på KUC er booket. Foredragsholder Helga Møller-Nielsen har skrevet datoen i sin kalender. Bestyrelsen er enige om at indrykke annonce i Kolding Ugeavis om generalforsamlingen.

 

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Kurt Nielsen, Preben Meyer Petersen og Else-Marie Træholt Pedersen.

Ad 5) Fastlæggelse af program og kontingent for 2021-2022:

 

Foreningens tidligere rabataftale med Koldinghus er opsagt pr. 31. december 2020. PMP tager kontakt til Museum Kolding og Kongernes Samling med henblik på evt. ny rabataftale for foreningens medlemmer.

 

Der mangler dags dato to aftaler til sæsonprogram 2021-2022. Opstart på sæsonen i september 2021 har bestyrelsen drøftet og undersøgt muligheder, men er ikke kommet det nærmere. HH arbejder videre med emne til opstart. Endvidere er der ingen aftale om ”kort” arrangement efter generalforsamlingen i marts 2022. PMP påtager sig opgaven.

 

Tilmelding til første arrangement 2021-2022 vil være lørdag 28. august 2021 kl. 09.00-12.00 – GJ tager tilmeldinger på mail, og HH tager imod på telefon.

 

Tilmelding til julearrangement vil være lørdag 4. december 2021 kl. 09.00-12.00 – PMP tager tilmeldinger på mail, og EMTP tager imod på telefon.

 

Fastlæggelse af kontingent: Se under punkt 3 – økonomi- og medlemsstatus.

 

Ad 6) Eventuelt:

 

Aftalt bestyrelsesmøder indtil marts 2022.

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag 21. juli 2021 kl. 11.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen, hvor der bl.a. pakkes sæsonprogram.

 

 

Referent EMTP

 

----------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato:            21. april 2021 kl. 16.00

Sted:    Preben Meyer Petersen 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

BS-medlem Kurt Nielsen (har meldt afbud)

BS-medlem Henning Hansen (HH)

Suppleant Ejnar Haugaard (EJ)

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 18. november 2020

2. Siden sidst

3. Regnskab 2020, økonomi- og medlemsstatus

4. Afvikling af generalforsamling og rest af program 2020-2021

5. Fastlæggelse af program og kontingent 2021-2022

6. Eventuelt

Ad 1) Referat fra mødet 18. november 2020:

Godkendt.

EMTP har sammenskrevet foreningens huskelister til 1 liste. ”HUSKELISTE" til brug ved ændringer i bestyrelsen.

Ad 2) Siden sidst:

Kolding Stadsarkiv udsendte 14. januar 2021 mail omkring Koldingbogen 2021. Arkivet er på jagt efter interesserede, der har lyst til at bidrage til bogen. Frist for indsendelse af forslag 17. februar 2021.

VIRK er blevet tilrettet, så Virksomhedsregisteret nu er registreret korrekt med foreningens oplysninger.

Arbejdernes Landsbank har meddelt, at der skal betales negativ rente ved indestående på kr. 100.000,00 og derover.

Hjemmesiden 1-2.3 er blevet betalt kr. 1.200,00. Årlig betaling fremover.

Indendørsforsamlingsforbud: 21. april = 10 personer. 6. maj = 25 personer. 21. maj = 50 personer. 11. juni = 100 personer.

Vente med indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling til efter sommerferien 2021, da der kan ske ændringer i forsamlingsforbuddet.

KulturKolding har 23. november 2020 sendt nyhedsbrev ud for november med følgende emner:

Kultur og Kaffe nedlægges – men vil stadig gerne  se jer.

Boblberg – ny platform for fællesskaber.

Ny landsdækkende pulje på 10. mio. kr. til fællesskaber for ensomme borgere.

KulturKolding har 17. december 2020 sendt nyhedsbrev ud for december med følgende emner:

                      Nytårshilsen og nytårskur                    

                      Ny hjemmeside

                      Kulturpuljer

Ad 3) Regnskab 2020, økonomi- og medlemsstatus:

Regnskab for året 2020. Aktiver og passiver balancerer med kr. 90.176,00. Medlemstallet er på 359.

GJ havde udarbejdet 3 forskellige modeller for budget 2021. Model 1) Almindeligt kontingent. Model 2) Nedsat kontingent idet arrangementerne efterår 2020 er gennemført, men arrangementerne forår 2021 er aflyst på grund af corona jf. sæsonprogrammet 2020-2021.

Model 3) Kontingentfritagelse.

Bestyrelsen er enige om at prøve at arbejde videre med model 2.

Ad 4) Afvikling af generalforsamling og rest af program 2020-2021:

PMP har lavet udkast til formandens beretning 2020-2021, og denne er sendt til orientering til de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. KN har bistået med billedmateriale.

Bestyrelsen håber på at kunne afvikle den ordinære generalforsamling i august 2021 på KUC, Kolding.

Ad 5) Fastlæggelse af program og kontingent 2021-2022:

De 3 aflyste arrangementer forår 2021 er med velvillighed fra foredragsholderne flyttet til efterår 2021. Derudover er 2 yderligere aftaler om foredrag på plads. Bestyrelsen drøftede forskellige ideer til opstartsarrangement i september 2021 samt julearrangement i december 2021. HH arbejder videre med opstartsarrangement, og PMP arbejder videre med julearrangement.

Forslag om uændret kontingent for nye medlemmer.

Ad 6) Eventuelt:

GJ har lavet en liste over de medlemmer, der står uden mailadresse. 26 enkeltmedlemmer samt 8 par. Evt. opfordring i sæsonprogram 2021-2022 til at melde mailadresse til foreningen. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag 5. maj 2021 kl. 16.00 hos Henning Hansen. 

Referent EMTP.